voorwaarden demo gebruik maken van 

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DEZE OF ENIGE EPICOR-WEBSITE ("SITE") NIET.

Deze site bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door Epicor Software Corporation en haar gelieerde ondernemingen en volledige dochterondernemingen ("Epicor").

Epicor machtigt u om de "inhoud" op de site te bekijken en te openen in strikte overeenstemming met en onderhevig aan deze voorwaarden en de Epicor-privacyverklaring. "Inhoud" omvat de volledige inhoud en materialen die toegankelijk zijn via de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, materialen, informatie, illustraties, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, software en gegevens. Uw gebruik van een Site houdt in dat u akkoord gaat met al deze Voorwaarden en met de Privacyverklaring. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder een schriftelijke klantenovereenkomst (“Klantenovereenkomst”) met Epicor waaronder u kwalificeert als een geautoriseerde gebruiker, mag u de Inhoud niet wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, uitvoeren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch (inclusief maar niet beperkt tot schermschrapen), mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins zonder de toestemming van Epicor of de eigenaar van het auteursrecht. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden is elk gebruik van de Inhoud op een andere website of computernetwerkomgeving voor welk doel dan ook verboden. Het is u niet toegestaan de inhoud te decompileren, reverse-engineeren, wijzigen of afgeleide werken voor te bereiden. U erkent en gaat ermee akkoord dat u volledig in staat en bevoegd bent om deze bindende overeenkomst aan te gaan namens uzelf en elke organisatie namens wie u optreedt.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Voorwaarden of de Privacyverklaring, mag u de Site niet gebruiken. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte inhoud onmiddellijk vernietigen.

Wijziging van deze voorwaarden en inhoud

Epicor behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder een site wordt aangeboden op elk moment te wijzigen, dus raadpleeg regelmatig de voorwaarden die op de site zijn geplaatst. De inhoud op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Links naar sites van derden

De Site kan links bevatten naar andere websites (“Gelinkte Sites”). De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Epicor en Epicor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, links op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Epicor is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Epicor biedt u deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier de goedkeuring door Epicor van de site of enige associatie met de sponsor of de exploitant ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de site, garandeert u Epicor dat u de site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik of genot van de Site door een andere partij zou kunnen belemmeren. U mag geen Inhoud verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of is verstrekt via de Site. 
Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het bezoeken of gebruiken van de Site: 
(a) geen enkele persoon of partij belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken of bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schenden; 
(b) geen beledigend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel georiënteerd, pornografisch, misleidend, frauduleus, anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook of enig ander materiaal dat in strijd is met toepasselijke wetgeving of inbreuk maakt op of inbreuk maakt op een derde partijrechten of het schenden van vertrouwelijkheidsverplichtingen; 
(c) geen reclame maken voor of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij dit eerst schriftelijk is toegestaan door Epicor; 
(d) geen enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen; 
(e) informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming (en de toestemming van Epicor); 
(f) voldoen aan alle vereisten, procedures en beleid van Epicor met betrekking tot bezoek en gebruik van de Site en alle toepasselijke wet- en regelgeving; 
(g) geen actie ondernemen die naar eigen goeddunken van de Epicor een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur oplegt of kan opleggen of anderszins storend is, inclusief maar niet beperkt tot het "overstromen" van een groep met posten; of, 
(h) geen inhoud te uploaden, plaatsen, gebruiken of anderszins beschikbaar te stellen die softwarevirussen of andere corrupte computercode, bestanden of programma's bevat die het gebruik van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur belemmeren.
Epicor is niet verplicht om toezicht te houden op het gebruik van haar site. Epicor behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken materiaal van welke bron dan ook te bekijken en te verwijderen. 
Epicor behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of al haar websites te allen tijde te beperken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen. 

Epicor behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen in Epicor's naar eigen goeddunken en in overeenstemming met de Privacyverklaring van Epicor.

Chatrooms voor gebruikers

Epicor kan, maar is niet verplicht, eventuele delen van de site waar gebruikers communicatie verzenden of posten of uitsluitend met elkaar communiceren, inclusief, maar niet beperkt tot, chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums, controleren of beoordelen, of enige transactie-uitwisseling, noch is Epicor verplicht om de inhoud van dergelijke gebruikerscommunicatie te controleren of te beoordelen. Epicor heeft geen enkele aansprakelijkheid of verplichting met betrekking tot de inhoud van dergelijke gebruikerscommunicatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetten van auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. Epicor behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen die materiaal bevatten dat als beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar wordt beschouwd.

Wachtwoord en gebruikersnaam

Toegang tot bepaalde inhoud die toegankelijk is vanaf de Site kan met een wachtwoord worden beheerd. Door u te registreren voor een account, een wachtwoord en het recht om de beveiligingsgedeelten van de site te gebruiken, bevestigt u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van uw bedrijf bent met het recht om uw bedrijf te binden aan deze voorwaarden (en eventuele aanvullende voorwaarden die vereist zijn voor toegang op wachtwoordgestuurde inhoud) en dat de gebruikersnaam en het wachtwoord uniek zijn voor u en/of uw bedrijf. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U wordt erop gewezen dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor verliezen die Epicor lijdt als gevolg van misbruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account.

Intellectueel eigendom

A. Auteursrecht:
Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud op de site auteursrechtelijk beschermd door de wet van de Verenigde Staten en internationale verdragen en berust het auteursrecht bij Epicor of de oorspronkelijke maker van de inhoud. Epicor claimt ook het auteursrecht op de look-and-feel-attributen van de site, evenals de selectie, coördinatie en rangschikking van de inhoud. 
Met uitzondering van enige beperkte licentie die hierin is vervat of anderszins wordt verleend onder een klantovereenkomst, hebt u geen recht om inhoud van een site te kopiëren, inclusief downloaden of afdrukken of om de materialen op enigerlei wijze te verspreiden, inclusief verzending in elektronische vorm, enz. Toestemming om de materialen anders te gebruiken dan hieronder is toegestaan, moet voorafgaand aan het gebruik schriftelijk worden verleend. 

B. Handelsmerken en servicemerken: 
Tenzij anders aangegeven als behorend tot een derde partij, zijn alle merken die verband houden met producten of diensten op deze site het eigendom van Epicor of zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. Deze merken mogen alleen worden gebruikt zoals beschreven in onze richtlijnen voor handelsmerken of met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zie het volgende voor onze Richtlijnen voor handelsmerken.

C. Andere intellectuele eigendomsrechten: 
Deze site en de inhoud ervan kunnen worden beschermd door andere vormen van intellectueel eigendom of eigendomsrechten, zoals octrooi- en handelsgeheimen. Epicor behoudt zich alle rechten voor om zijn intellectuele eigendom en eigendomsrechten te beschermen in de ruimste zin van de wet.

Gebruik van software en databases

Er zijn inherente gevaren aan het gebruik van software, databases of andere inhoud die beschikbaar is om te downloaden via internet, en Epicor waarschuwt u ervoor te zorgen dat u de potentiële risico's volledig begrijpt voordat u softwaredatabases of andere inhoud downloadt (zoals mogelijke infectie van uw systeem door computervirussen). Als u software of databases downloadt van een Site (“Software”) of u abonneert op diensten die via een Site worden aangeboden, is het gebruik van dergelijke Software of een abonnement op dergelijke diensten onderworpen aan de voorwaarden van de bijbehorende schriftelijke Klantovereenkomst. U mag de Software niet downloaden of installeren, of Epicor-services gebruiken, tenzij u een partij bent bij (of een gebruiker die valt onder) de toepasselijke Klantovereenkomst. U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van uw software, gegevens en apparatuur en, onder voorbehoud van de toepasselijke Klantovereenkomst, aanvaardt u alle risico's verbonden aan alle Software die u downloadt, opent of gebruikt.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE EN ONDERWORPEN AAN DE TOEPASSELIJKE KLANTENOVEREENKOMST, IS HET KOPIREN OF REPRODUCTIE VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE, EN IS TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE EPICOR-DIENSTEN UITDRUKKELIJK VERBODEN.

DE SOFTWARE WORDT, ALS ER ER AL ALLEEN UIT IS, UITSLUITEND VOLGENS DE TOEPASSELIJKE KLANTENOVEREENKOMST. BEHALVE ZOALS SPECIFIEK GEGARANDEERD IN DE KLANTOVEREENKOMST, WIJST EPICOR HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF. IN GEEN GEVAL ZULLEN EPICOR EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNTITIEVE OF ANDERE SCHADE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING , VERLIES VAN GOODWILL OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF), ZELFS ALS EPICOR OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruikersinzendingen

Met de mogelijke uitzondering in verband met met een wachtwoord beveiligde en/of beveiligde/beperkte delen van deze site, wil Epicor geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen op deze site. Behalve persoonlijk identificeerbare informatie (die valt onder de Epicor-privacyverklaring), wordt alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of plaatst naar een site ("gebruikerscommunicatie") als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. Epicor heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke Gebruikerscommunicatie. Het staat Epicor en zijn vertegenwoordigers vrij om de Gebruikerscommunicatie en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken te kopiëren, openbaar te maken, weer te geven, te distribueren, te wijzigen, op te nemen en anderszins te gebruiken, zonder enige verplichting jegens welke partij dan ook, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Bovendien, door Epicor dergelijke Gebruikerscommunicatie te sturen, stemt u er ook mee in dat Epicor vrij is om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken voor elk doel en op elke manier naar eigen goeddunken te gebruiken.

Disclaimer van aansprakelijkheid

U stemt ermee in de site uitsluitend op eigen risico te gebruiken en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw communicatie, ongeacht of deze is geüpload, gepost, per e-mail is verzonden of anderszins is verzonden.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEHALVE ZOALS ANDERS GELEVERD ONDER EEN TOEPASSELIJKE KLANTENOVEREENKOMST, WORDEN DE INHOUD EN DIENSTEN DIE VIA DE SITE GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN. IN HET BIJZONDER WIJST EPICOR ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-BEPERKINGEN. EPICOR GARANDEERT VERDER NIET DE KWALITEIT, GELDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD OF DIENSTEN DIE VIA DEZE SITE WORDEN GELEVERD OF DAT DE FUNCTIES OP DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT DEFECTEN OF ONNAUWKEURIG ZULLEN ZIJN. DE INHOUD EN DIENSTEN KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN EPICOR GEEFT GEEN VERBINTENIS OM DE INHOUD OF DIENSTEN OP DEZE SITE BIJ TE WERKEN OF OM ENIGE KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN TE MAKEN. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS MOGELIJK NIET TOEGESTAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OP DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZULLEN EPICOR, HAAR LEVERANCIERS OF ENIGE DERDEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERMELD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, VOORBEELDIGE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKTE , VERLIES VAN GOODWILL OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN ENIG GEBRUIK VAN DEZE SITE, OF DE INHOUD OF DIENSTEN DIE DEZE SITE BEVATTEN OF TOEGANKELIJK ZIJN VANAF DEZE SITE, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN OF EPICOR AL dan niet op de hoogte is gesteld van de MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE SITE, OF MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS MOGELIJK DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Naleving van export

Software en andere inhoud die op grond van deze voorwaarden toegankelijk wordt gemaakt, kan onderworpen zijn aan de exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en kan ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woont. U stemt ermee in om dergelijke Software of Inhoud niet over te dragen of anderszins te exporteren in strijd met dergelijke wetten, inclusief, maar niet beperkt tot, derden die ingezetenen of onderdanen zijn van landen die onderworpen zijn aan een embargo van de Verenigde Staten of aan iemand op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën van Specially Designated Nationals of de Denied Person's List van het Amerikaanse Commerce Department. U stemt ermee in om te voldoen aan alle relevante exportwetten en -regelgeving, inclusief die van de Verenigde Staten en andere toepasselijke jurisdicties om ervoor te zorgen dat de software, inhoud of iets met betrekking tot de site niet wordt geëxporteerd, direct of indirect, in strijd met toepasselijke wetgeving of regelgeving, inclusief alle Amerikaanse exportcontrolewetten en -regelgeving.

Privacybeleid

Het privacybeleid (het "Privacybeleid") voor de Site is op de startpagina geplaatst. De voorwaarden van het privacybeleid, en eventuele toekomstige wijzigingen of wijzigingen daarop, worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze voorwaarden en zijn onderworpen aan deze voorwaarden.  

Voorzichtige taal met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Deze site kan verklaringen, schattingen of projecties bevatten die "toekomstgerichte verklaringen" vormen zoals gedefinieerd in de Amerikaanse federale effectenwetten. Over het algemeen duiden de woorden "geloven", "verwachten", "van plan zijn", "schatten", "anticiperen", "projecteren", "zullen" en soortgelijke uitdrukkingen op toekomstgerichte verklaringen, die over het algemeen niet historisch van aard zijn. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van Epicor's historische ervaring en onze huidige verwachtingen of projecties. Deze risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het vermogen van Epicor om snel nieuwe producten te ontwikkelen en te introduceren; afhankelijkheid van producten van derden; afhankelijkheid van opkomende technologieën en markten; de tijdige beschikbaarheid en marktacceptatie van nieuwe producten en upgrades; de impact van concurrerende producten en prijsstelling; en de ontdekking van niet-gedetecteerde softwarefouten; en andere risico's die worden besproken in de deponeringen van ons bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), inclusief ons jaarverslag op formulier 10-K, welke deponeringen verkrijgbaar zijn bij de SEC. U mag niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop ze zijn gedaan. Epicor neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien.

De Engelse taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse taal met de betekenis van de voorwaarden. Mocht een vertaling van deze Voorwaarden afwijken van de Engelstalige versie, dan is alleen de Engelstalige versie van toepassing en bindend.

Regels voor loterijen, wedstrijden, loterijen, enquêtes en soortgelijke promoties.

Alle uitdagingen, sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes of soortgelijke promoties die via de Site beschikbaar worden gesteld, zijn onderworpen aan specifieke regels die los staan van deze Voorwaarden. Door deel te nemen aan dergelijke sweepstakes, competities, loterijen, enquêtes of promoties, wordt u onderworpen aan die regels, die kunnen afwijken van de hierin uiteengezette voorwaarden. Epicor raadt u aan om de toepasselijke regels te lezen, die zijn gekoppeld aan de specifieke activiteit, en om ons privacybeleid te lezen dat, naast deze voorwaarden, van toepassing is op alle informatie die u indient in verband met dergelijke activiteiten.

DMCA en claims van inbreuk op het auteursrecht

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA“) biedt verhaalsmogelijkheden voor eigenaren van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Als u te goeder trouw gelooft dat materialen die beschikbaar zijn op de site inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u (of uw agent) Epicor een kennisgeving sturen waarin u Epicor verzoekt het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Als u te goeder trouw gelooft dat iemand ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u heeft ingediend, staat de DMCA u toe om Epicor een tegenbericht te sturen. Kennisgevingen en tegenberichten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten die door de DMCA worden opgelegd. Zie http://www.copyright.gov/ voor details. Kennisgevingen en tegenberichten moeten worden gestuurd naar:

Epicor Software Corporation
804 Las Cimas Parkway 
Austin, Texas 78746 
Direct: +1.512.328.2300

We raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of tegenkennisgeving indient. Houd er rekening mee dat er sancties zijn voor valse claims onder de DMCA.

Informatie of klachten

Volgens sectie 1789.3 van het burgerlijk wetboek van Californië hebben gebruikers in Californië recht op de volgende kennisgeving van consumentenrechten:

  1. Prijsinformatie. Epicor brengt momenteel geen aparte kosten in rekening voor het gebruik van deze bedrijfswebsite. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment vergoedingen, toeslagen of nieuwe vergoedingen in rekening te brengen, zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
  2. Klachten. Als u een vraag of klacht heeft over de site, kunt u contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de afdeling Consumentenservices van de California Department of Consumer Affairs per post op 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar Epicor Software Corporation 804 Las Cimas Parkway, Austin, Texas 78746 Attn: General Counsel of door ons te bellen op +1.512.328.2300.

Nietig waar verboden.

Hoewel deze site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle diensten die op deze site worden besproken of waarnaar wordt verwezen, beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties of rechtsgebieden. Bovendien kunnen mogelijk niet alle personen deelnemen aan of prijzen winnen, indien van toepassing, in de uitdagingen, sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes of soortgelijke promoties die via de Site beschikbaar worden gesteld. We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de beschikbaarheid van deze site en/of de levering van een dienst te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied dat we dat wensen.

Recht en jurisdictie

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Epicor Software Corporation in de staat Californië, VS. Dus, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vallen deze voorwaarden en de privacyverklaring onder de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, zonder gevolg te geven aan enige principes van wetsconflicten. U stemt hierbij uitdrukkelijk in met, en doet afstand van alle bezwaren op het gebied van jurisdictie, locatie of ongemakkelijke forums, met de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken in Alameda County, Californië, VS in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site. U stemt er ook mee in om te voldoen aan alle wetten van het land waarin u woont die van toepassing zijn op de overdracht van gegevens op internet, inclusief, maar niet beperkt tot wetten die het gebruik van encryptie regelen en wetten die de overdracht van gegevens over internationale grenzen regelen , naar verboden landen en met persoonlijk identificeerbare informatie.

Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen en de rest van de Voorwaarden blijft van kracht.

Algemeen

Het gebruik van de Site is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen uitvoering geeft aan alle bepalingen van deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf. U stemt ermee in dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Site geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Epicor. De uitvoering van deze Voorwaarden door Epicor is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan het recht van Epicor om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Site of informatie die is verstrekt aan of verzameld door Epicor met betrekking tot dergelijk gebruik. Tenzij hierin anders aangegeven, vormen deze voorwaarden en de privacyverklaring de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Epicor met betrekking tot de site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Epicor met betrekking tot de website. Een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm.

Epicor, Business Inspired en het Epicor-logo zijn handelsmerken van Epicor Software Corporation, geregistreerd in de Verenigde Staten, bepaalde andere landen en/of de EU. 

 
nl_NLDutch